Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /data/e/6/e693d2b8-93c3-4988-9eae-1c17c5ae4c45/bigdatabank.sk/web/application/libs/Nette/loader.php on line 19
Všeobecné obchodné podmienky | Inzercia | Bigdatabank.eu
Bezpečné a lacné nákupy. Návody a postupy pre prihlásenie a objednávky.
Ak hľadáte originálny darček pre blízkych, venujte im portrét

Všeobecné obchodné podmienky

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľ serveru bigdatabank.eu (ďalej len prevádzkovateľ) poskytuje možnosť výmeny informácii smerom od zadávateľov k prijímateľom.

1.2 Zadávateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva možnosť zverejniť svoju ponuku, dopyt, otázku, názor, alebo akúkoľvek informáciu s vedomím, že bude zverejnená a verejne prístupná na portály bigdatabank.eu

1.3 Prijímateľ je fyzická alebo právnická osoba, pre ktorú sú zverejňované informácie primárne určené

1.4 Informácie sú zadané ponuky, dopyty, otázky, názory, recenzie, dáta alebo akékoľvek iné údaje

Článok 2

Prevádzkovateľ a zodpovednosť

2.1 Prevádzkovateľ je fyzická osoba sprostredkujúca informácie medzi zadávateľom a prijímateľom.

2.2 Prevádzkovateľ neskúma a ani nenesie žiadnu zodpovednosť za pôvod, údaje, funkčnosť, dodanie, odber, dôveryhodnosť, platby a kvalitu informácii, služieb a tovaru poskytnutú zadávateľom.

2.3 Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah a akékoľvek škody alebo problémy vzniknuté zo stránok, na ktoré sa odkazujú stránky zverejnené na našom portály

2.4 Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo problémy pri zneužití údajov alebo dát, ktoré zverejnil zadávateľ, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok (bigdatabank.eu) treťou osobou

2.5 Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadne škody vzniknuté krátkodobou nefunkčnosťou stránok serveru do 10 dní

2.6 Prevádzkovateľ v prípade ukončenia prevádzky servera viditeľne zverejní ukončenie činnosti na hlavnej stránke servera

2.7 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na vymazanie údajov a dát, ktoré obsahujú nezákonný, diskriminačný alebo obsah porušujúci dobré mravy

2.8 Prevádzkovateľ nezodpovedá za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené poskytnutím údajov z databázy zverejnených informácií

2.9 Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsahovú časť zverejnených informácii a dát ani za ich gramatickú správnosť, pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených v databáze

2.10 Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácii umiestnených na bigdatabank.eu a neposkytuje žiadnu záruku pri používaní takých informácii na príslušný účel

2.11 Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním webových stránok bigdatabank.eu, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát

Článok 3

Zadávateľ

3.1 Zadávateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva priestor na bigdatabank.eu zadaním informácií, ktoré sú v súlade s týmito všeobecnými podmienkami

3.2 Zadávateľ zodpovedá za obsah, vecnú správnosť a pravdivosť zadávaných informácií

3.3 Zadávateľ berie na vedomie, že porušenie Všeobecných obchodných podmienok má za následok zmazanie jeho zadaných informácii a opakované porušenie Všeobecných obchodných podmienok má za následok zablokovanie možnosti zadávania informácií

3.4 Zadávateľ si je vedomý, že porušovanie zákonov Slovenskej republiky a Európskej únie môže mať trestnoprávne následky a prevádzkovateľ bigdatabank.eu bude súčinný pri vyšetrovaní v prípade podozrení s ich porušovania

Článok 4

Prijímateľ

4.1 Prijímateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva priestor bigdatabank.eu prijatím a využívaním informácii v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami

4.2 Prijímateľ je sám zodpovedný za používanie a distribúciu informácii poskytnutých na bigdatabank.eu

4.3 Prijímateľ si je vedomý, že informácie poskytnuté na bigdatabank.eu nie sú overené prevádzkovateľom alebo inou nezávislou osobou, ak to nie je určené inak

Článok 5

Sankcie

5.1 Porušenie článkov týchto Všeobecne obchodných podmienok bude mať za následok zablokovanie vášho účtu a prípadne vašej IP adresy

5.2 Urážlivé, zavádzajúce, xenofóbne a nejasné informácie budú bez upozornenia stiahnuté

5.3 Informácie s odkazmi na web stránky alebo služby, ktoré propagujú alebo priamo spúšťajú stránky fungujúce na princípe referral, affiliate alebo iné provízne služby budú zmazané a prístup z Vašej IP adresy bude zablokovaný

Článok 6

Záverečné ustanovenia

6.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky ako aj všetky právne vzťahy s nimi súvisiace a z nich vyplývajúce, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky a to najmä zákonom č.513/1991 Z.z. – Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

6.2 Rozhodné právo pre prípadnú dohodu o zverejnení reklamy je právo Slovenskej republiky

6.3 Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou zmluvy / dohody o zverejnení reklamy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a objednávateľom

6.4 Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Všeobecné obchodné podmienky jednostranne meniť, pričom pre platne uzatvorený vzťah medzi prevádzkovateľom a objednávateľom sú záväzné aktuálne Všeobecné obchodné podmienky

6.5 V zmysle ustanovenia § 273 ods.1 zákona č. 513/1991 Z. z. – Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, odchýlne dojednania v zmluve uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zadávateľom majú prednosť pred znením týchto Všeobecných obchodných podmienok

6.6 Tieto Všeobecné obchodné podmienky o poskytovaní a využívaní informácii sú platné od 10.7.2010

© 2010 - 2023 bigdatabank.eu | facebook admin@bigdatabank.eu